Chcesz dostawać świeże informacje
wyślij do nas swój e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Urząd Miasta Ełku, oraz wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji marketingowych i promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej przez Urząd Miasta Ełku
miasto się dusi
miasto się dusi

WARSZAWA - 3302 osób / km²
KRAKÓW - 2315 osób / km²
ŁÓDŹ - 2558 osób / km²
KATOWICE - 1880,3 osób / km²
POZNAŃ - 2128,2 osób / km²
WROCŁAW - 2165 osób / km²

list przewodni - Prezydenta Miasta Ełk

Informacje o rozszerzeniu granic Miasta Ełku

w związku z prowadzoną akcją na rzecz poparcia działań związanych z rozszerzeniem granic miasta ełku oraz głodówką wójta i kilku mieszkańców miasto ełk podjęło działania zmierzające do tego, by powiększyć granice administracyjne z uwagi na to,
iż kończy się rezerwa gruntów komunalnych pod:

 • lokalizację nowych inwestycji i rozwój firm, które dadzą
  miejsca pracy ełczanom i mieszkańcom sąsiednich gmin
  (około 80 % mieszkańców gminy wiejskiej Ełk pracuje
  w Ełku);
 • rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego (w mieście Ełku od kilku lat intensywnie rozwija
  się budownictwo mieszkaniowe i zwiększa się liczba mieszkańców);
 • rozwój terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych.


Miasto Ełk ma dzisiaj bardzo dużą gęstość zaludnienia
w przeliczeniu na kilometr kwadratowy – 3472 osoby/km2
(nie wliczając Jeziora Ełckiego. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Polsce.

 

W chwili obecnej na 2100 ha (21 km2) powierzchni miasta około 100 ha gruntów miejskich (4 %) można przeznaczyć pod zabudowę, z tego około 33 % na zabudowę mieszkalno-usługową, 33 % budowę dróg i parkingów i ponad 33 % na tereny zielone. To bardzo niewiele. Rezerwa ta skończy się w ciągu najbliższych 2 lat. W związku z tym nie jest prawdą (zgodnie
z głoszonymi przez Wójta Gminy informacjami, iż Ełk posiada
440 ha niezagospodarowanych gruntów).

 

Miasto Ełk ubiega się o 849 ha gruntów w większości należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Agencję Nieruchomości Rulnych, najniższej klasy rulnej V i VI (550 ha). Jest to również teren zamieszkały przez niewielką liczbę mieszkańców.

 

Poszerzenie granic miasta Ełku przyczyni się również do podniesienia standardu życia mieszkańców Gminy wiejskiej Ełk.

 • zmniejszeniu ulegną koszty bieżące ponoszone przez mieszkanców Gminy np. ceny 1 m3 wody i ścieków na terenie miasta są zdecydowanie niższe niż na terenie gminy
  (ponad 1/3);
 • analogicznie jest ze stawkami podatków od nieruchomości
  i środków transportu.
 • zmiana granic nie spowoduje wprowadzenia zakazu prowadzenia gospodarstw rulnych na terenach włączanych
  w granice miasta. Mieszkańcy tych terenów będą mogli
  w dalszym ciągu korzystać z płatności bezpośrednich do gruntów rulnych tj. Jednulitej Płatności Obszarowej oraz Uzupełniającej Płatności Obszarowej z Unii Europejskiej,
  w takich samych wysokościach zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich.

 

Wójt Gminy Ełk formalnie pismem z 24 listopada 2008 r. poinformował, że w obecnej kadencji samorządowej kończy rozmowy o procesie rozszerzenia granic. Pismo to podpisali również wszyscy radni Rady Gminy Ełk.

 

Miasto Ełk pomimo tej decyzji nieustannie podejmuje współpracę
z Gminą wiejską Ełk, czego przykładem są:

 • Zawarte porozumienie w sprawie zaproszenia Gminy wiejskiej Ełk do udziału w spółce miasta – Miejskim Zakładzie Komunikacji, by mieszkańcy gminy wiejskiej mogli korzystać
  z dojazdu do pracy, szpitala, szkoły;
 • Miasto Ełk udostępniło na podstawie porozumienia z Gminą wiejską Ełk miejsca w przedszkulach, szkołach podstawowych
  i gimnazjach – z uwagi na zainteresowanie mieszkańców Gminy wiejskiej kształcenia dzieci w szkołach miejskich
 • Miasto Ełk wyłoży prawie 500 tys. zł na budowę placu zabaw, plaży, centrum edukacji ekulogicznej oraz chodników w Gminie wiejskiej w miejscowości Siedliska (jest to 70 % kosztów wszystkich inwestycji).

 

W swoich argumentach Gmina wiejska Ełk porusza kwestie zadłużenia miasta, któremu może grozić zarząd komisaryczny.
Jest to nieprawdą. W roku 2007 miasto Ełk nie zaciągało kredytu w ogóle, w roku 2008 zaciągnęło kredyt inwestycyjny w wysokości 2 mln zł (choć planowano 9 mln zł). W roku 2009 nie zaplanowano zaciągania kredytu. Wyemitowano obligacje inwestycyjne na kwotę 6 mln zł. Miasto Ełk potrzebuje gruntów pod budowę mieszkań, tworzenie nowych firm, dających miejsca pracy oraz
pod rozwój obszarów rekreacyjno sportowych.

 

Nie jest również prawdą, iż Rada Miasta w Ełku podjęła 23 marca 2009 r. uchwałę w sprawie skierowania wniosku o rozszerzenia granic niezgodnie z prawem. Uchwałę badał Wojewoda warmińsko-mazurski i nie dopatrzył się w niej nieprawidłowości.

 

Wójt powołuje się również na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, na mocy którego rozszerzenia granic miasta
są niezgodne z prawem. Trybunał orzekł, że rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych są zgodne z prawem.

 

Rozwój miasta jest rzeczą nieuniknioną i niezbędną, aby młodzi
i starsi ludzie stanowiący potencjał do wzmocnienia szans oraz rozwoju miasta, powiatu i regionu nie migrowali do innych części kraju lub za granicę lecz pozostawiali tutaj w Ełku.

  Miasto Ełk Gmina Ełk Porównanie
Liczba mieszkańców 58 tys. 10,2 tys. 5,6 razy więcej mieszkańców w mieście Ełku niż gminie
Powierzchnia 21 km2 380 km2 18 razy mniejsza powierzchnia miasta Ełku od gminy wiejskiej
Gęstość zaludnienia 3427 os/km2
(bez pow. Jeziora)
27 os/km2 127 razy większa gęstość zaludnienia w mieście niż gminie wiejskiej
Wydatki na inwestycje
w roku 2008
22,5 mln zł 3 mln zł 5,6 razy większe wydatki na inwestycje w mieście Ełk niż w gminie wiejskiej